Hjem

 

 

Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling:

 

torsdag den 15. marts 2018 kl. 19,30 i Jyderup Hallen.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af suppleant til bestyrelsen

Valg af revisor og suppleant

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt

 

 

 

Årlig aflæsning.

 

Til brug for beregning af endelig årsopgørelse over vandforbruget i 2017 skal der foretages en aflæsning pr. 31.12.2017.

Næsten alle forbrugere har nu fået elektronisk måler opsat - jvfr. nedenfor. Derfor skal forbrugeren ikke længere indberette til vandværket, vi trækker selv aflæsningsdata. Desværre er der ca. 30 forbrugere - som af forskelige årsager- endnu ikke har fået opsat den nye elektroniske måler og derfor har en "gammeldags" måler. Disse forbrugere må meget gerne snarest aflæse måleren og maile resultatet til no@jyderupvand.dk (eksempel på hvorledes en "gammeldags" måler ser ud).

 

Aflæsningsdata hentes i uge 2, men vi trækker hvad måleren udviste den 31.12.17 og benytter dette tal til årsopgørelsen. Vi indberetter aflæsningsdata til Forsyningen af hensyn til deres opkrævning af spildevandsafgift.

 

Årsopgørelsen for 2017 udsendes medio februar til indbetaling senest 20. marts 2018 - sammen med betaling af aconto for 1. halvår 2018

Hvis man har indbetalt formeget aconto i 2017 modregnes beløbet i acontoopkrævning for 2018. På samme måde opkræves hvis der er indbetalt forlidt.

 

Udskiftning af de sidste "gammeldags" vandmålere.

Efter at have været opsat i en årrække skal et bestemt antal vandmålere kalibreres på et godkendt laboratorium for at kontrollere, at de stadig udviser korrekt måling. Da det nu var tid til at foretage denne kalibrering for de sidste ca. 400 gammeldags målere, besluttede bestyrelsen istedet at udskifte dem til elektroniske målere. Udskiftningen foretages i de kommende måneder af VVS firmaet Hans J. Schmidt. Når udskiftning er afsluttet, er alle målere elektroniske. Fremover skal der således ikke indsendes årlig aflæsning til vandværket, da vandværket selv trækker målerens udvisende.

Forbrugerne opfordres fortsat til løbende at holde øje med måleren og regelmæssigt tjekke, at måleren ikke udviser vandforbrug når der ikke er forbrug på ejendommen. Hvis måleren ikke udviser 0 når der ikke er forbrug, kan det tyde på et brud i et vandrør eller at et toilet løber.

Under fanen ovenfor INFORMATIONER kan findes en vejledning til elektroniske målere,

 

 

Kontakt til vandværket:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf. 59276566 eller telf. 53520517 mail: mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt kasserer Niels Olsen, telf. 20476103 mail: no@jyderupvand.dk

 

Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen telf. 23226676 mail: mogens.justesen@3f.dk

 

Beredskabsplan

 

 

 

 

 

 

Vandværkets adresse: Bryggervænget 2 H, 4450 Jyderup.

 

Copyright © All Rights Reserved